GENERELLE SALGS- OG LEVERINGBETINGELSER BALTICUM FRINAB AS

1) GENERELT
a) Generelle leveringsbetingelser fra Balticum Frinab AS (heretter kalt BF) gjelder for alle leveranser dersom de ikke skriftelig er satt til side gjennom avtale mellom partene. Andre betingelser er ikke gyldige dersom de ikke skriftlig er akseptert av BF.

2) OM TILBUD OG ORDRE
a) Dersom ikke annet er skriftlig avtalt leveres produktene i standard utførelse.
b) Spesifikasjon, pris og tekniske data som er oppgitt i tegninger, brosjyrer og datablad er å regne som veiledende. De er derfor ikke bindende med mindre annet er uttrykt skriftlig.
c) Ordren er ikke gyldig før bemyndiget person hos kjøper har godkjent, signert og returnert kontrakt/ ordrebekreftelse med nødvendige vedlegg.
d) Innhold i tilbud er ikke bindende ut over det som tydelig fremkommer i skriftlig form.

3) LEVERANSETID OG UTLEVERING
a) De leveringstider som er oppgitt er veiledende. De kan derfor ikke gi grunnlag for misligholdsbeføyelser i form av heving og/eller erstatning, så sant annet ikke er avtalt skriftlig.
b) Leveransetid for produksjonsordre må beregnes ut i fra den dato kjøper har godkjent, signert og returnert kontrakt/ ordrebekreftelse med nødvendige vedlegg.
c) Varer kjøper ikke har hentet innen rimelig tid kan sendes for kundens regning og risiko.

4) FORSENDELSE/RISIKO
a) Varene utleveres FCA (Incoterms 2000) avtalt lager når ikke annet er avtalt.
b) Ved avtaletransport benyttes frakt CPT adresse, og lossing foregår for kundens risiko og regning.
c) Andre betingelser skal tydelig fremgå skriftlig i ordrebekreftelse/kontrakt.
d) Når kjøper selv står for frakt forventes det at varene er hentet uten ugrunnet opphold.

5) FORCE MAJEURE
a) Situasjoner som oppstår utenfor BF sin kontroll og som hindrer leveranse i rett tid eller umuliggjør denne, gir ikke grunnlag for krav om heving, erstatning eller andre misligholdsbeføyelser fra kjøper. Slike situasjoner kan for eksempel være arbeidskonflikter, råvaremangel, brann, krig og katastrofer, opprør og lignende.
b) Dersom BF vil påberope seg situasjoner som nevnt skal kjøper informeres uten ugrunnet opphold.

6) BETALINGSBETINGELSER
a) Dersom ikke annet er skriftlig avtalt gjelder fakturadato pluss 15 dager som betalingsbetingelse.
b) Forsinket betaling plikter kjøper å betale forsinkelsesrente i henhold til Forsinkelsesrenteloven av 17. des. 1976 nr. 100.
c) Finansiering av kjøp gjennom tredjepart krever at kjøper opplyser om dette ved bestilling, og likeledes å fremskaffe tilsagn fra finansinstitusjon før ordren effektueres. Mangler slike opplysning kan BF fremsette misligholdsbeføyelser overfor kjøper.
d) Fakturering foregår løpende så snart varen er stilt til kjøpers rådighet og meldt klar.
e) Eiendomsretten til varen eller tjenesten er forbeholdt BF inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er fullt ut betalt. BF har rett til å be om tilbakelevering ved mislighold av betaling i forhold til avtale om salgspant i de leverte produkter/varer, jfr Lov om pant §3-14, jfr 3-
f) Ved underskrift av avtalen har eiendoms-forbeholdet/ salgspantet rettsvern, samtidig med at varen og/eller tjenesten overgis til kjøper.
g) Det kan kreves at kjøper stiller ekstraordinær sikkerhet for riktig og rettidig betaling. Betaling før levering kan erstatte krav om manglende sikkerhet.

7) REKLAMASJON
a) Når feil er oppdaget må reklamasjon fremsettes omgående.
b) Framføring av reklamasjonen skal være skriftlig, sammen med eventuell avviksmelding og bilder.
c) Retten til å reklamere frafalles dersom kunden ikke innen rimelig tid etter at feil er oppdaget fremfører melding om dette til BF.
d) Mangel i kjøpsrettslig forstand må baseres på klare avvik fra hva som er normal standard for en slik vare, eller i uoverensstemmelse med hva som er skriftlig avtalt.
e) Ved en mangel som er godtatt og akseptert kan BF velge om denne vil utbedre mangelen, foreslå en kompensasjon eller foreta en omlevering.
f) Utbedringer som ikke er avtalt og godkjent av BF foregår for kjøpers egen risiko og regning. Det forhindrer dessuten alle senere rettigheter for utbedring, omlevering eller prisavslag.
g) Reklamasjonssakens omfang begrenses, uansett tilfelle, til maksimalt varens fakturaverdi.
h) BF er ikke ansvarlig for skader under bruk, påførte skader, eller former for indirekte skade eller tap som forårsakes i forbindelse med anvendelse.

8) SÆRLIGE RETTIGHETER
a) Tegninger eller utstyr som utarbeides i forbindelse med ordre og produksjon er BF sin eiendom. Tegninger eller utstyr for produksjon utleveres ikke for bruk hos kjøper eller tredjepart.
b) For tegninger og/eller utstyr som overleveres fra kjøper for produksjon hos BF må kjøper garantere for at tredjemanns patenter eller rettigheter ikke er misligholdt. Om slike forhold allikevel oppstår er kjøper ansvarlig overfor tredjemann.

9) TVISTER
a) En tvist som måtte oppstå som en følge av denne avtalen, skal forsøkes løst ved samtaler innen 30 dager fra det tidspunkt en av partene fremsetter krav om dette. Partene vedtar Moss Tingrett som verneting.

Revidert 19.1.2010 KK